Advanced Bible Search by SEYMOURGOSPELHALL
BY SEYMOURGOSPELHALL

 
Choose a Bible Book or Range Chapter
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Search Criteria

   

Exact Phrase Ignore Word Order Any Words

  Set Preferences

Wescott-Hort NT 2 Matthew 1

1 bibloV genesewV ihsou cristou uiou dauid uiou abraam

2 abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai touV adelfouV autou

3 ioudaV de egennhsen ton fareV kai ton zara ek thV qamar fareV de egennhsen ton esrwm esrwm de egennhsen ton aram

4 aram de egennhsen ton aminadab aminadab de egennhsen ton naasswn naasswn de egennhsen ton salmwn

5 salmwn de egennhsen ton boeV ek thV racab boeV de egennhsen ton iwbhd ek thV rouq iwbhd de egennhsen ton iessai

6 iessai de egennhsen ton dauid ton basilea dauid de egennhsen ton solomwna ek thV tou ouriou

7 solomwn de egennhsen ton roboam roboam de egennhsen ton abia abia de egennhsen ton asaf

8 asaf de egennhsen ton iwsafat iwsafat de egennhsen ton iwram iwram de egennhsen ton ozian

9 oziaV de egennhsen ton iwaqam iwaqam de egennhsen ton acaV acaV de egennhsen ton ezekian

10 ezekiaV de egennhsen ton manassh manasshV de egennhsen ton amwV amwV de egennhsen ton iwsian

11 iwsiaV de egennhsen ton ieconian kai touV adelfouV autou epi thV metoikesiaV babulwnoV

12 meta de thn metoikesian babulwnoV ieconiaV egennhsen ton salaqihl salaqihl de egennhsen ton zorobabel

13 zorobabel de egennhsen ton abioud abioud de egennhsen ton eliakim eliakim de egennhsen ton azwr

14 azwr de egennhsen ton sadwk sadwk de egennhsen ton acim acim de egennhsen ton elioud

15 elioud de egennhsen ton eleazar eleazar de egennhsen ton matqan matqan de egennhsen ton iakwb

16 iakwb de egennhsen ton iwshf ton andra mariaV ex hV egennhqh ihsouV o legomenoV cristoV

17 pasai oun ai geneai apo abraam ewV dauid geneai dekatessareV kai apo dauid ewV thV metoikesiaV babulwnoV geneai dekatessareV kai apo thV metoikesiaV babulwnoV ewV tou cristou geneai dekatessareV

18 tou de [ihsou] cristou h genesiV outwV hn mnhsteuqeishV thV mhtroV autou mariaV tw iwshf prin h sunelqein autouV eureqh en gastri ecousa ek pneumatoV agiou

19 iwshf de o anhr authV dikaioV wn kai mh qelwn authn deigmatisai eboulhqh laqra apolusai authn

20 tauta de autou enqumhqentoV idou aggeloV kuriou kat onar efanh autw legwn iwshf uioV dauid mh fobhqhV paralabein marian thn gunaika sou to gar en auth gennhqen ek pneumatoV estin agiou

21 texetai de uion kai kaleseiV to onoma autou ihsoun autoV gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn

22 touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen upo kuriou dia tou profhtou legontoV

23 idou h parqenoV en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouhl o estin meqermhneuomenon meq hmwn o qeoV

24 egerqeiV de [o] iwshf apo tou upnou epoihsen wV prosetaxen autw o aggeloV kuriou kai parelaben thn gunaika autou

25 kai ouk eginwsken authn ewV [ou] eteken uion kai ekalesen to onoma autou ihsoun


Put Bible Search On your Website!
Free From SEYMOURGOSPELHALL


Licensed to seymourgospelhall.co.uk
. All Rights reserved. (Script Ver 3.2.0.0)

© 2002-2018. Powered by ABS by Webnet77